close button ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
Prosimy o aktualizację oprogramowania do obsługi stron internetowych: www.mozilla.org/firefox

REGULAMIN indexfirm.pl

Definicje

 1. Sport-Premium - Sport-Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Denarowa 25, 02-490 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000112027, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-225-74-17, z kapitałem zakładowym w wysokości 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 2. Indexfirm.pl (dalej również „portal“ ) - portal internetowy, branżowy katalog firm prowadzony przez Sport-Premium, działający na zasadzie platformy informatyczno - informacyjnej podłączonej do sieci Internet.

 3. Regulamin - niniejszy regulamin.

 4. Użytkownik - każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z portalu.

 5. Klient - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w imieniu własnym lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa w imieniu osoby trzeciej korzysta z płatnych usług Indexfirm.pl.

 6. Baza Danych - zbiór danych polskich firm i instytucji, do których wyłączne prawo przysługuje Sport-Premium

 7. Pakiety - zamieszczone w Indexfirm.pl usługi świadczone przez Sport-Premium na rzecz Klienta i Użytkownika odpłatnie lub nieodpłatnie.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Indexfirm.pl.

 2. Korzystanie z Indexfirm.pl oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 3. Sport-Premium zastrzega, że Użytkownik korzysta z Indexfirm.pl wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 5. Użytkownicy pozostają anonimowi, a wszelkie informacje pochodzące z logów systemowych (adresy IP) służą tylko i wyłącznie w celach technicznych, w zakresie gospodarowania zasobami serwerów oraz zbierania ogólnych, statystycznych informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia i funkcjonowania Indexfirm.pl

 6. Indexfirm.pl służy do zarządzania Bazą Danych przez Użytkownika za pomocą dostępnych na portalu narzędzi, tylko i wyłącznie w celu wyszukiwania, wyświetlania i drukowania danych firm i instytucji zapisanych w Bazie Danych. Materiały udostępniane Użytkownikowi mają postać tekstów, zdjęć, grafik, filmów, animacji, map, prezentacji zamieszczonych w Indexfirm.pl przez Klientów lub pracowników firmy Sport-Premium.

 7. Klient może korzystać z Pakietów poprzez rejestrację w portalu, wypełniając formularz znajdujący się pod adresem http://www.indexfirm.pl/bezplatny_wpis Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie oraz w zakresie przewidzianym przez ofertę. Z chwilą zmiany Pakietu z bezpłatnego na płatny postanowienia Regulaminu pozostają w mocy bez konieczności jego potwierdzania w jakiejkolwiek formie

 8. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z potwierdzeniem odpowiedniego umocowania osoby rejestrującej Klienta.

 9. Klient oświadcza, że wszelkie materiały oraz dane wprowadzone do portalu stanowią jego własność i nie naruszają praw osób trzecich ani jakichkolwiek dóbr prawem chronionych. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się nieważne Klient niniejszym zwalnia od jakiejkolwiek odpowiedzialności Sport-Premium i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów, jakie Sport-Premium poniesie w związku z roszczeniami.

 10. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na prezentację wszelkich zamieszczonych w portalu danych, oznaczeń graficznych, znaków towarowych oraz innych oznaczeń.

 11. Wszelkie prawa autorskie do elementów tj.: grafiki, opisy i rozwiązania techniczne oraz kody HTML, arkusze CSS, skrypty Java Script, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) przysługują Sport-Premium.

 12. Prawa, o których mowa w punkcie powyżej nie uchybiają prawom Klienta w zakresie wprowadzonych przez niego danych, z takim zastrzeżeniem, że Klient zezwala na korzystanie z tych elementów na zasadach w Regulaminie przewidzianych.

 13. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie i wykorzystywanie publikowanych przez Klienta danych, a także ich edycję w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego wyświetlania, w tym zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych.

 14. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z jego danych w celach marketingowych przez Sport-Premium oraz na ich udostępnianie partnerom handlowym. W zakresie wskazanym powyżej Klient oświadcza, iż został należycie poinformowany o możliwości wglądu do wprowadzonych danych oraz ich poprawiania.

 15. Klient będącym osobą fizyczną akceptując Regulamin wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z jego danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002, Nr 101,poz. 926 z późn.zm). Klient ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz ich poprawiania.

Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Klienta z Sport-Premium umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zarejestrowania Klienta w Indexfirm.pl. zarówno w zakresie płatnej jak i bezpłatnej usługi.

 3. Umowa pomiędzy Klientem a Sport-Premium zawierana jest na czas określony tj. czas realizacji zamówionego Pakietu lub innej usługi.

 4. Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez złożenie wypowiedzenia przez Klienta lub Sport-Premium za 2 (dwu) tygodniowym okres wypowiedzenia.

 5. Wypowiedzenie umowy będzie skutkowało usunięciem prezentowanych danych Klienta z Indexfirm.pl.

 6. Wypowiedzenie odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres info@indexfirm.pl z adresu e-mail Klienta podanego w formularzu zamówienia w Indexfirm.pl lub pisemnie, na adres Sport-Premium.

 7. Sport-Premium może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta umowy, Regulaminu lub obowiązujących przepisów związanych ze świadczeniem usług przez Sport-Premium, a w szczególności gdy:

  1. Klient podał fałszywe lub nieprawdziwe dane albo dane niezgodne z prawem,

  2. przesłane przez Klienta dokumenty są nieprawdziwe lub zawierają nieprawdziwe dane,

  3. Klient naruszył jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 8. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 9. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub Sport-Premium, w przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów ani odrębne odszkodowanie.

Zasady korzystania

 1. Indexfirm.pl umożliwia Klientom publikowanie informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, którą reprezentują, w zakresie posiadanego Pakietu.

 2. Każdy Klient może wykupić jeden spośród dostępnych Pakietów płatnych umożliwiających publikację informacji o działalności gospodarczej, którą reprezentuje.

 3. Pakiet płatny umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji wykupionego Pakietu przez 12 miesięcy.

 4. Indexfirm.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen Pakietów, prowadzenia akcji promocyjnych, udzielania rabatów i udostępniania Pakietów bezpłatnie w celach testowych.

 5. Klient może bezpłatnie zamieszczać informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, którą reprezentuje w ramach Pakietu: Bezpłatny Wpis Podstawowy. Warunkiem zamieszczenia Bezpłatnego Wpisu Podstawowego jest poprawne wypełnienie formularza internetowego dostępnego pod adresem http://www.indexfirm.pl/bezplatny_wpis

 6. Klient, który wykupił reklamę w produkcie systemowym Sport-Premium otrzyma bezpłatnie wpis w Indexfirm.pl zawierający: nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer fax, oraz branże i słowa kluczowe umożliwiające wyszukanie firmy. Po zaksięgowaniu płatności za reklamę w produkcie systemowym, Klient otrzyma dodatkowo stronę informacyjną z grafiką reklamową identyczną, jak w produkcie systemowym.

 7. Klient, który wykupił reklamę w produkcie systemowym Sport-Premium i dodatkowo kupił usługę „aktywne linki“, otrzyma wpis w Indexfirm.pl zawierający: nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer fax, oraz branże i słowa kluczowe umożliwiające wyszukanie firmy oraz aktywne linki do strony www i e-mail, jeśli zostały one podane przy podpisywaniu zlecenia. Dodatkowo Klient otrzyma na stronie wykazu zakładkę „dojazd“ z interaktywną mapą Google Maps wskazującą lokalizację firmy. Po zaksięgowaniu płatności za reklamę w produkcie systemowym, Klient otrzyma dodatkowo stronę informacyjną z grafiką reklamową identyczną, jak w produkcie systemowym oraz aktywne linki do strony www i e-mail, jeśli zostały one podane przy podpisywaniu zlecenia.

 8. Aplikacja Google Maps jest produktem firmy Google. Sport-Premium Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wyświetlaniu lokalizacji firm.

 9. Sposób wprowadzenia informacji i aktualizacji danych odbywa się w zależności od posiadanego Pakietu: samodzielnie przez Klienta za pomocą dostępnych na portalu narzędzi lub za pośrednictwem operatora portalu Indexfirm.pl.

 10. Klient jest zobowiązany do wprowadzania informacji w języku polskim. Informacje te powinny być poprawne pod względem stylistycznym, ortograficznym i gramatycznym.

 11. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych nie mających bezpośredniego związku z działalnością Klienta lub jego ofertą pod rygorem usunięcia takich informacji.

 12. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność wprowadzonych informacji. Jednocześnie zabrania się wprowadzania informacji mogących wprowadzać w błąd Użytkowników.

 13. Klient jest zobowiązany niezwłocznie dokonać aktualizacji danych jeśli ulegną one zmianie. Brak odpowiednich aktualizacji Klienta wyłącza od odpowiedzialności Sport-Premium z tego tytułu.

 14. Zabrania się zamieszczania przez Klienta odnośników do stron internetowych w miejscach do tego nieodpowiednich, w szczególności w polu „nazwa firmy oraz „adres firmy “. Indexfirm.pl ma prawo usuwać źle wprowadzone linki bez konieczności uprzedniego informowania Klienta.

Postanowienia szczegółowe

 1. Informacje i pliki zamieszczone w Indexfirm.pl nie mogą służyć do tworzenia lub rozbudowy innej bazy danych oraz nie mogą być udostępniane i rozpowszechniane na innych stronach internetowych.

 2. Sport-Premium nie gwarantuje, że wyniki poszukiwań będą spełniały oczekiwania Użytkownika pod względem merytorycznym, estetycznym, oraz pod względem przydatności i rzetelności informacji.

 3. Sport-Premium nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji z Bazy Danych, w szczególności za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.

 4. Sport-Premium ma prawo bez uprzedniego poinformowania usunąć informacje i pliki wprowadzone przez Klienta do portalu nieprawidłowo, w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa, zwyczaje i normy przyjęte przy tego typu działalności oraz nie mające bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą firmy, którą Klient reprezentuje.

 5. Sport-Premium ma prawo do jednostronnego decydowania o treści i wyglądzie portalu Indexfirm.pl. Sport-Premium ma prawo zawiesić działanie portalu, dowolnie modyfikować jego treść oraz układ bez uprzedniego informowania Klientów.

 6. Klientom przysługuje wyłącznie prawo korzystania z portalu na warunkach określonych Regulaminem i zgodnie z możliwościami posiadanego przez Klienta Pakietu. Użytkownik nie ma prawa do jakiejkolwiek ingerencji w działanie portalu jak również jego zawartość.

 7. Sport-Premium nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Klienta w przypadku naruszenia jakichkolwiek jego praw w zakresie działania Indexfirm.pl przez osoby trzecie.

Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

 1. Prawidłowe korzystanie z portalu wymaga używania najnowszej stabilnej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer, lub FireFox Mozilla lub Opera. Ponadto do poprawnego działania Indexfirm.pl wymagany jest włączony skrypt Java Script w przeglądarce. Jednocześnie Sport-Premium nie gwarantuje, że działanie portalu będzie przebiegało bez zakłóceń i przerw.

 2. Sport-Premium nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak dostępu do Indexfirm.pl z przyczyn od Sport-Premium niezależnych, a w szczególności w przypadku awarii, przerwy technicznej, przerwy w świadczeniu usług dostawców internetowych, utraty danych lub wskutek działań siły wyższej.

 3. Sport-Premium zastrzega sobie prawo do czasowych ograniczeń działania Indexfirm.pl spowodowanych planowaną przerwą techniczną.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji w formie listownej na adres siedziby Sport-Premium lub elektronicznej na adres info@indexfirm.pl .

 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku o rozpatrzenie reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Sport-Premium w całości lub w części.

 2. Sport-Premium niezależnie od Regulaminu może wprowadzać na podstawie osobnych regulaminów promocje, akcje specjalne, rabaty itp., a takie regulaminy nie uchybiają Regulaminowi, chyba, że co innego wynika z treści tychże regulaminów.

 3. Regulamin obowiązuje każdorazowo z chwilą opublikowania na portalu Indexfirm.pl