close button ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
Prosimy o aktualizację oprogramowania do obsługi stron internetowych: www.mozilla.org/firefox

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności

(zbiór rodzajów działalności
dla podmiotów gospodarczych)

PKD mogła ulec zmianie! Przed ostatecznym wyborem klasyfikacji / zakresu swojej działalności prosimy o ponowną weryfikację » Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

WYBIERZ TEMAT KLASYFIKACJI Z LISTY
 • PKD-01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
 • PKD-02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
 • PKD-03 - Rybactwo,
 • PKD-05 - Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),
 • PKD-06 - Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • PKD-07 - Górnictwo rud metali,
 • PKD-08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie,
 • PKD-09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • PKD-10 - Produkcja artykułów spożywczych,
 • PKD-11 - Produkcja napojów,
 • PKD-12 - Produkcja wyrobów tytoniowych,
 • PKD-13 - Produkcja wyrobów tekstylnych,
 • PKD-14 - Produkcja odzieży,
 • PKD-15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
 • PKD-16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 • PKD-17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
 • PKD-18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • PKD-19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • PKD-20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • PKD-21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • PKD-22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • PKD-23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 • PKD-24 - Produkcja metali,
 • PKD-25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 • PKD-26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • PKD-27 - Produkcja urządzeń elektrycznych,
 • PKD-28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • PKD-29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
 • PKD-30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
 • PKD-31 - Produkcja mebli,
 • PKD-32 - Pozostała produkcja wyrobów,
 • PKD-33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
 • PKD-35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • PKD-36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • PKD-37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • PKD-38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
 • PKD-39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 • PKD-41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 • PKD-42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 • PKD-43 - Roboty budowlane specjalistyczne,
 • PKD-45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
 • PKD-46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
 • PKD-47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
 • PKD-47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 • PKD-47.11 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 • PKD-49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
 • PKD-50 - Transport wodny,
 • PKD-51 - Transport lotniczy,
 • PKD-52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
 • PKD-53 - Działalność pocztowa i kurierska,
 • PKD-55 - Zakwaterowanie,
 • PKD-56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • PKD-58 - Działalność wydawnicza,
 • PKD-59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • PKD-60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 • PKD-61 - Telekomunikacja,
 • PKD-62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 • PKD-63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,
 • PKD-64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • PKD-65 - Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,
 • PKD-66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
 • PKD-68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • PKD-69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
 • PKD-70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
 • PKD-71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
 • PKD-72 - Badania naukowe i prace rozwojowe,
 • PKD-73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
 • PKD-74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • PKD-75 - Działalność weterynaryjna,
 • PKD-77 - Wynajem i dzierżawa,
 • PKD-78 - Działalność związana z zatrudnieniem,
 • PKD-79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
 • PKD-80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska,
 • PKD-81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • PKD-82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
 • PKD-84 - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • PKD-85 - Edukacja,
 • PKD-86 - Opieka zdrowotna,
 • PKD-87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 • PKD-88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania,
 • PKD-90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 • PKD-91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
 • PKD-92 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
 • PKD-93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
 • PKD-94 - Działalność organizacji członkowskich,
 • PKD-95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
 • PKD-96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa,
 • PKD-97 - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników,
 • PKD-98 - Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • PKD-99 - Organizacje i zespoły eksterytorialne,