close button ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
Prosimy o aktualizację oprogramowania do obsługi stron internetowych: www.mozilla.org/firefox

OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY REKLAMY SPORT-PREMIUM SP. z O.O.

1. Wstęp

1.1. Niniejsze Ogólne Zasady Sprzedaży Reklamy (zwane dalej warunkami) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży usług i umów zleceń zawartych z przedsiębiorstwem Sport-Premium Sp. z o.o. (zwanym dalej S-P) w zakresie pakietów i banerów zamieszczanych w www.indexfirm.pl i stanowią integralną część każdej umowy.

1.2. Na stronie www.indexfirm.pl zamieszczona jest oferta pod nazwą „Pakiety i banery dla firm” z podstronami zatytułowanymi: „Pakiety informacyjno-reklamowe” oraz „Banery promocyjno-reklamowe” z opisami i stosownymi zleceniami umożliwiającymi złożenie zamówienia. Na stronie www.indexfirm.pl zamieszczone jest również zlecenie dotyczące wpisu podstawowego. Zlecając wykonanie usługi za pośrednictwem S-P Zleceniodawca akceptuje niniejsze Warunki.

1.3. www.indexfirm.pl jest internetowym, Branżowym Wykazem Firm i Instytucji o szerokich indywidualnych możliwościach. Ilość informacji, forma i możliwości korzystania z  prezentacji firmy w indexfirm.pl zależne są od rodzaju wykupionej usługi przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ma do wyboru pakiety informacyjno-reklamowe: Net-Max, Net-Express lub Net-Info, banery promocyjno-reklamowe: prezentacja dynamiczna - „Rolling Banner” i prezentacja statyczna „Static Banner” oraz wpis podstawowy.

2. Zlecenia

2.1. Zlecenie na realizację usługi uważa się za podpisane i przyjęte, jeżeli jest złożone poprzez zaznaczenie przez Zleceniodawcę „Akceptuję Ogólne Zasady Sprzedaży Reklamy” oraz wybranie przycisku „Zlecam wykonanie usługi” na stronie „Zlecenie wykonania usługi obejmującej pakiet”, „Zlecenie na zamieszczenie banera reklamowego” lub „Zlecenie wpisu podstawowego”. Wszelkie zmiany, uzgodnienia oraz ustalenia ustne dla swojej ważności powinny posiadać formę pisemną z potwierdzeniem drugiej strony.

2.2. Zleceniodawca odpowiada za właściwe określenie przedmiotu i zakresu zamawianej usługi, a w szczególności za wszelkie zapisy i oznaczenia, których umieszczenie w wybranym pakiecie lub banerze zleca. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności za prawa autorskie, jak również za następstwa niedokładnych i niekompletnych informacji, czy też bezprawnie używanych danych. Zleceniodawca odpowiedzialny jest w pełnym zakresie za działania osób udzielających zlecenia.

3. Realizacja zleceń

3.1. S-P zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w zakresie przygotowania i realizacji wybranej przez Zleceniodawcę usługi oraz opracowania dla Zleceniodawcy jednego kolorowego projektu reklamy do umieszczenia w indexfirm.pl z wyłączeniem pakietu Net-Info oraz wpisu podstawowego, które nie wymagają opracowania graficznego przez S-P.

3.2. Materiały, na podstawie których będzie opracowana reklama do pakietu lub banera, powinny być przekazane S-P w dniu podpisania i przyjęcia zlecenia lub najpóźniej w ciągu 5 dni od tej daty. Jeżeli podany termin nie zostanie dotrzymany, S-P ma prawo umieścić w indexfirm.pl jedynie nazwę Zleceniodawcy i dane teleadresowe we wpisie podstawowym, co uważane jest za prawidłowe wykonanie zlecenia przez S-P. w sytuacji braku tekstu S-P nie ma obowiązku opracowania dodatkowej strony opisowej dla Zleceniodawcy.

3.3. S-P nie jest odpowiedzialne za błędy wynikające z dodatkowych wskazówek i poleceń udzielonych S-P przez Zleceniodawcę telefonicznie lub bezpośrednio bez zachowania określonej powyżej formy pisemnej.

3.4. w wyjątkowych wypadkach S-P może uzależnić wykonanie usługi od wpłacenia przez Zleceniodawcę zaliczki na poczet wydatków związanych z jej wykonaniem.

3.5. S-P opracuje i umieści wybrany pakiet w indexfirm.pl najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę, a baner reklamowy zgodnie z wybranym terminem ekspozycji, z zastrzeżeniem zapisu pkt. 3.2 Warunków.

3.6. Zleceniodawca może dokonać zmian w treści przygotowywanej reklamy w terminie 5 dni od daty wysłania projektu. Jeżeli w przewidzianym terminie Zleceniodawca nie przekaże swoich uwag S-P, uważać się będzie, że akceptuje on w pełni projekt przygotowanej reklamy, zarówno co do formy, jak i treści. Wszelkich zmian po tym czasie może dokonać Zleceniodawca za pomocą udostępnionego przez S-P w ramach świadczo- nej usługi panelu zarządzania i kreatora.

3.7. w przypadku nie zaakceptowania w całości lub w części otrzymanego projektu, Zleceniodawca zobowiązuje się do naniesienia korekt i przedsta- wienia ich S-P w terminie wskazanym w pkt. 3.6. w przypadku dokonania przez S-P poprawek, które nie zyskają akceptacji Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania S-P własnego gotowego projektu w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty wysłania pierwszego projektu przez S-P. Brak terminowego przesłania przez Zleceniodawcę własnego projektu, uważane jest za zrealizowanie umowy przez S-P, a wobec Zleceniodawcy powstaje obowiązek zapłaty zgodnie z pkt. 4 niniejszych Warunków.

3.8. Rezygnacja Zleceniodawcy z reklamy po jej zamieszczeniu w indexfirm.pl może nastąpić jedynie w oparciu o pisemne zlecenie Zleceniodawcy. Usunięcia reklamy S-P dokona nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy.

3.9. w czasie obowiązywania niniejszej umowy, możliwa jest edycja informacji oraz reklamy przez Zleceniodawcę za pomocą panelu zarządzania oraz kreatora lub edytora. w tym celu niezbędny jest login i hasło, które Zleceniodawca otrzyma drogą elektroniczną od S-P.

4. Ceny i płatności

Jeżeli w ofercie S-P lub umowach indywidualnych nie będą ustalone inne warunki płatności, obowiązują w tym względzie poniższe zasady:

4.1. Ceny netto do zapłacenia S-P przez Zleceniodawcę za świadczone usługi są cenami umownymi. Cena zależna jest od rodzaju wykupionej usługi.

4.2. Cena obejmuje opracowanie graficzne oraz ekspozycję w miejscu zgodnym ze zleceniem i uwzględnieniem pkt. 3.1 niniejszych Warunków. w sytuacji przekazania przez Zleceniodawcę gotowego projektu nie wymagającego opracowania graficznego przez S-P cena usługi pozostaje bez zmian.

4.3. S-P wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT po opracowaniu reklamy, innych umówionych materiałów, udostępnieniu pakietu lub wpisu podstawowego na kwotę wykazaną w zleceniu. Faktura VAT będzie zawierała w swojej treści termin i sposób zapłaty. Jeżeli w fakturze nie będzie określony termin zapłaty za usługę, obowiązuje w tym względzie okres 10 dni od daty jej wystawienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek S-P.

4.4. w przypadku, gdy w umowie indywidualnej płatność zostanie rozłożona na raty, niezapłacenie pierwszej raty w wyznaczonym terminie powoduje, że cała kwota umowy stanie się natychmiast wymagalna.

4.5. Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT.

4.6. w przypadku zlecenia wykonania usługi w warunkach odmiennych od standardowych przyjętych dla danego rodzaju przez S-P, wszelkie dodatkowe koszty ponosi Zleceniodawca.

4.7. w przypadku, gdy Zleceniodawca nie wywiąże się z płatności przewidzianych w niniejszej umowie, w tym opóźni termin zapłaty Zleceniobiorca rozpocznie działania zmierzające do otrzymania przysługujących mu wierzytelności. Strony ustalają zgodnie, że zryczałtowana wysokość kosztów administracyjnych z przeznaczeniem na ten cel wynosi 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych), stąd też S-P nie musi dokonywać szczegółowych rozliczeń ze Zleceniodawcą, a Zleceniodawca zobowiązuje się do ich bezwarunkowego pokrycia.

5. Zwłoka

5.1. Zleceniodawca zobowiązany jest do współdziałania ze S-P, w celu należytego wykonania umowy.

5.2. Przesunięcie terminu wykonania zlecenia będące następstwem okoliczności, za które S-P nie ponosi odpowiedzialności, nie rodzi to po stronie Zleceniodawcy uprawnień do żądania kar i odszkodowań.

5.3. Zwłoka Zleceniodawcy w realizacji obowiązków leżących po jego stronie, o których mowa w pkt. 3.2. i pkt. 3.6. Warunków powoduje, że umowę ze strony S-P uważa się za zrealizowaną, co daje S-P prawo do wystawienia faktury i żądania zapłaty za całość zlecenia. Dostarczenie materiałów lub zatwierdzenie projektu po terminie uważane będzie za nowe zlecenie.

6. Data wejścia w życie i czas obowiązywania

6.1. Umowa zawarta przez Zleceniodawcę z S-P zgodnie z niniejszymi Warunkami wchodzi w życie z datą potwierdzenia przez S-P przyjęcia do realizacji zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę.

6.2. Umowa zawarta jest na czas ekspozycji określony w zleceniu liczony od dnia zamieszczenia pakietu, banera lub wpisu podstawowego w indexfirm.pl. Przy czym za datę zamieszczenia pakietu, banera lub wpisu podstawowego uznaje się termin nie późniejszy niż data wystawienia faktury.

6.3. Umowa może być przedłużana na dalsze okresy określone w zleceniu.

7. Wypowiedzenie

7.1. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej do 1 dnia od daty jej podpisania bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Za dzień wypowiedzenia uznaje się datę stempla pocztowego.

7.2. Wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę po terminie wskazanym w pkt. 7.1. powoduje konieczność zapłacenia przez Zleceniodawcę kary umownej w wysokości 75% wartości zlecenia. Jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpi po terminie opracowania i umieszczeniu pakietu, banera lub wpisu podstawowego w indexfirm.pl, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty S-P 100% wartości zlecenia.

7.3. S-P może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z ważnego powodu, bez ponoszenia odpowiedzialności za szkodę. w pozostałych sytuacjach odpowiedzialność tę ponosi na zasadach ogólnych określonych w k.c.

7.4. Ważnymi powodami są m.in.: nie wpłacenie zaliczki, o ile wpłatę takiej uzgodniono, brak współpracy uniemożliwiający lub utrudniający wykonanie umowy, w szczególności brak akceptacji lub nie przyjęcie prawidłowo wykonanego projektu w terminie 5 dni od jego otrzymania przez Zleceniodawcę, nagła długotrwała choroba osoby prowadzącej sprawę ze strony S-P.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Jakiekolwiek działanie lub zaniechanie przez którąkolwiek osobę, przedsiębiorstwo lub spółkę, która kontroluje, jest pod wspólną kontrolą lub jest kontrolowana przez Zleceniodawcę, które byłoby naruszeniem postanowień niniejszych Warunków, będzie uważane za ich naruszenie przez Zleceniodawcę.

8.2. Zleceniodawca nie może sprzedawać, cedować, obciążać praw wynikających z umów zawartych z S-P bez jego zgody. Czynność dokonana przez Zleceniodawcę z pominięciem warunków niniejszej klauzuli nie rodzi skutków prawnych wobec S-P.

8.3. Jeżeli wystąpi jakakolwiek rozbieżność między warunkami, a umową zawartą ze Zleceniodawcą, ta ostatnia będzie miała pierwszeństwo.

8.4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie z tych Warunków nie obowiązuje Stron lub jeśli miałoby zostać zastąpione innym, nie pociąga to za sobą zmiany wszystkich innych postanowień.

8.5. S-P może odmówić wykonania zlecenia bez podania powodów poprzez brak przyjęcia zlecenia do realizacji. Wyklucza się w tym przypadku jakiekolwiek roszczenia ze strony Zleceniodawcy.

8.6. S-P nie zwraca materiałów źródłowych, wzorów, tekstów i projektów przekazanych mu przez Zleceniodawcę w celu wykonania reklamy, chyba że Strony zastrzegą ich zwrotów umowie.

8.7. Osobiste prawa autorskie do reklamy zaprojektowanej na zlecenie Zleceniodawcy, a wykonanej przez S-P przysługują S-P, natomiast majątkowe prawa autorskie są przenoszone na Zleceniodawcę z chwilą uiszczenia przez niego należności za wykonane zlecenie.

8.8. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesyłanie informacji i ogłoszeń drogą elektroniczną oraz przetwarzanie danych odnoszących się do prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa dla potrzeb niezbędnych do działalności Zleceniobiorcy.

8.9. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

8.10. Na podstawie przepisu art. 46 § 1 kpc. strony poddają wszystkie spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy, rozstrzyganiu przez właściwy rzeczowo Sąd Gospodarczy w Siedlcach. Powyższa klauzula nie narusza właściwości wyłącznej określonej przepisami kpc.